1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (hierna: T-Signs) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en T-Signs.

1.2 Offerte
Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 weken geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan T-Signs verstrekte gegevens waarop T-Signs de offerte baseert.

1.3 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Onder schriftelijk wordt verstaan; per brief of e-mail. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat T-Signs begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden T-Signs pas nadat deze schriftelijk door T-Signs zijn bevestigd.

2. Uitvoering van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren van de opdracht
T-Signs spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal T-Signs de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekking van gegevens
De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door T-Signs mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan T-Signs aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2.3 Onjuiste gegevens
T-Signs is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden en/of onvolledigheden van gegevens, die in het kader van de opdracht door de opdrachtgever zijn verstrekt.
De verantwoordelijkheid voor het eindproduct wordt overgenomen door de opdrachtgever nadat T-Signs het ontwerp voorgelegd heeft ter beoordeling en het ontwerp door de opdrachtgever akkoord bevonden is.

2.4 Proeven en akkoordverklaring
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan zal T-Signs de opdrachtgever in de gelegenheid stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van T-Signs dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen. Akkoordverklaring per e-mail geldt ook als schriftelijk.

2.5 Leveringstermijn
Een door T-Signs opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.6 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van T-Signs:
a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

2.7 Afwijkingen
Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

2.8 Klachten
Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan T-Signs meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3. Inschakelen van derden

3.1 Werk van derden
Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan T-Signs, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

3.2 Kosten van derden
Wanneer T-Signs op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan T-Signs namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3 Algemene voorwaarden van derden
Wanneer T-Signs bij de uitvoering van de opdracht volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.

3.4 Schriftelijke bevestiging
Wanneer T-Signs, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van T-Signs de in artikel 2.4 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

3.5 Zelfstandig inschakelen van derden
De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met T-Signs derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met T-Signs. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

3.6 Fouten of gebreken van derden
T-Signs is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door T-Signs zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. T-Signs kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

4. Auteursrecht; reproductierecht en industriële eigendom

4.1 Auteursrecht
Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan T-Signs. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen T-Signs en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, model, plan of concept, blijven deze rechten bij T-Signs.

4.2 Overdragen rechten
Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

4.3 Naamsvermelding
T-Signs heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van T-Signs het resultaat zonder vermelding van de naam van T-Signs openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4 Eigendom bij T-Signs
Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door T-Signs tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van T-Signs, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

4.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch T-Signs jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

5. Gebruik en licentie

5.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met T-Signs, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

5.2 Gebruik fonts, software en ander materiaal van derden
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal dat in eindproducten zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huisstijlelementen en foto’s.

5.3 Wijzigingen
Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. T-Signs kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

5.4 Eigen promotie
T-Signs heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

6. Honorarium en kosten

6.1 Honorarium
T-Signs heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

6.2 Bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die T-Signs voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

6.3 Honorarium voor meerwerk
Wanneer T-Signs door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door T-Signs gehanteerde honorariumtarieven. T-Signs zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

6.4 Kosten bij onvoorziene omstandigheden
Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan T-Signs kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. T-Signs zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1 Betalingsverplichting
Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 7 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Indien na het verstrijken van deze termijn door T-Signs nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 10% van de hoofdsom (administratiekosten). Zowel buiten­gerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, advocaten en deurwaarders gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtenlijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150,– Euro excl. BTW.

7.2 Periodieke betalingen
T-Signs draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag T-Signs overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

7.3 Opschorting
T-Signs mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer T-Signs door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

7.4 Betaling in termijnen

Indien er besproken is een order in termijnen te voldoen, moet volstaan worden aan de betaaldata vermeldt op de factuur.
Indien er niet voldaan wordt aan deze termijnen mag T-Signs het volledige bedrag opeisen.

8. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Opzeggen of ontbinden
Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door T-Signs, of wanneer T-Signs de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van T-Signs redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.2 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door T-Signs op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

9. Garanties en vrijwaringen

9.1 Auteursrechthebbende
T-Signs garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. T-Signs garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

9.2 Vrijwaring voor aanspraken met betrekking tot gebruik van het ontwerp
Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever T-Signs of door T-Signs bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van T-Signs jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

9.3 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart T-Signs voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Aansprakelijkheid
T-Signs kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.4 en artikel 9.1 van deze Algemene Voorwaarden, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. T-Signs kan tevens nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van door T-Signs aangereikt fotomateriaal -dat in oorspronkelijk­heid dient als presentatiemateriaal- waarvan de auteursrechten aan derden toebehoren, mits de opdracht­gever hiervan mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld en/of overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.4 en artikel 9.1 van deze Algemene Voorwaarden, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. T-Signs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van toe­leveranciers (produktiebedrijven).

10.2 Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van T-Signs voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het T-Signs toekomende honorarium.

10.3 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zicht te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan T-Signs niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

10.4 Garantie geleverde materialen
De opdrachtgever vrijwaart T-Signs voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10.5 Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
Iedere levering van zaken door de toeleverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer.

10.6 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt na een jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

11. Overige bepalingen

11.1 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureau’s
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureau’s wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureau’s op de hoogte te stellen. Op verzoek van T-Signs dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

11.2 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met T-Signs gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van T-Signs.

11.3 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden T-Signs of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.4 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen T-Signs en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar T-Signs is gevestigd, dit ter keuze van T-Signs, kennis van geschillen tussen T-Signs en opdrachtgever.

T-Signs | januari 2021